Voor wie

Al sinds de oprichting in 1895 zet Stichting Volksbelang zich in voor de verbetering van woonomstandigheden van inwoners van Nijmegen.

Haar doel is ‘de verbetering der huisvesting van de arbeidende klasse en van verdere minvermogenden’.

Deze archaïsche omschrijving uit de statuten van het oprichtingsjaar heeft ook in de huidige tijd nog niet aan betekenis ingeboet. Voorheen bouwde en verhuurde de stichting kwalitatief goede sociale woningen tegen bescheiden huren. Tegenwoordig worden uit het fonds, dat is ontstaan door de verkoop van de woningen in 1994, uiteenlopende projecten gefinancierd op het gebied van huisvesting.

Stichting Volksbelang van 1895 staat open voor initiatieven voor wonen en welzijn voor bewoners in Nijmegen en directe omgeving.

Voor wat

Sinds 1895 zet Stichting Volksbelang zich in voor woningen van goede kwaliteit met een huurprijs die ook voor de mensen met de laagste inkomens betaalbaar is. De kwaliteit van wonen die wordt nagestreefd heeft ook betrekking op duurzaam bouwen, bijzondere architectuur, voorzieningen in de buurt en infrastructurele oplossingen. Behalve op sociale woningbouw richt de stichting zich ook op de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Er is tevens aandacht voor experimenten en onderzoek binnen actuele huisvestingthema’s.

Voorwaarden
Stichting Volksbelang verleent alleen een bijdrage als de aanvraag betrekking heeft op een eenmalige activiteit (dus niet op een exploitatietekort) of op het onrendabele deel van de investering.

Het project dient binnen drie jaar na toekenning van de bijdrage gerealiseerd te zijn. De financiële verantwoording moet binnen één jaar na de realisering van het project bij het bestuur van Stichting Volksbelang ontvangen zijn. De betaling vindt plaats onder voorwaarde dat het hele projectplan is uitgevoerd, op basis van goedkeuring van de verantwoording.

Wilt u een aanvraag indienen? Ga naar de pagina Aanvraag.

Hoe

Stichting Volksbelang verleent subsidie voor projecten in Nijmegen en directe omgeving.

De aanvraag moet zodanig worden vormgegeven dat duidelijkheid ontstaat over de inhoud van het project, de financiële begroting, de uitwerking van de gestelde doelen en de doelgroep.

Twee maal per jaar beslist het bestuur van Stichting Volksbelang welke projectaanvragen gehonoreerd worden. Subsidietoekenningen worden na afronding van het betreffende project uitgekeerd. Hiertoe dient de aanvrager een verantwoording in. Stichting Volksbelang behoudt zich het recht voor om alle verstrekte gegevens te controleren.

Het bestuur van de stichting beslist over toekenning en licht haar besluiten niet toe aan aanvragers.