ANBI gegevens

Stichting Volksbelang van 1895

RSIN-nummer
8043.23.689
Postadres
Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen

Doelstelling

Het doel van de stichting is, met het verstrekken van een financiële bijdrage, projecten op het gebied van huisvesting (mede) mogelijk te maken. Daarbij ligt de prioriteit bij huisvestingsprojecten ten behoeve van mensen die aangewezen zijn op een lage huur en bij huisvestingsprojecten ten behoeve van bijzondere doelgroepen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting beschikt over een vermogen. De jaarlijkse rendementen van het vermogen worden – na aftrek van een instandhoudingsdotatie aan het vermogen op basis van een inflatiecorrectie –  toegevoegd aan het fonds, waaruit bijdragen voor huisvestingsprojecten worden bekostigd. Van externe fondsenwerving is geen sprake.
Twee keer per kalenderjaar (in mei/juni en november) is er een bestuursvergadering. Daarin wordt besloten of bepaalde projecten, waarvoor aanvragen zijn ontvangen, in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Als uiterste inleverdata voor aanvragen, die behandeld worden in de eerstvolgende bestuursvergadering, gelden 1 april en 1 oktober.

De commissie Bestedingen, die bestaat uit een aantal bestuursleden, beoordeelt een aanvraag na binnenkomst. De commissie treedt, indien gewenst voor de oordeelsvorming, in contact met de aanvrager, al dan niet gecombineerd met een bezoek ter plaatse. De commissie brengt ter zake advies uit aan het bestuur.
Het te subsidiëren onrendabele deel van een investering moet gericht zijn op verbetering van (gebruiks)kwaliteit en/of verbreding van gebruiksmogelijkheden. Bij de toekenning van financiële bijdragen ligt de prioriteit bij projecten voor de huisvesting en woonomgeving van mensen, die aangewezen zijn op een lage huur, en bijzondere doelgroepen. Van bijdragen in exploitatiekosten kan geen sprake zijn. Volksbelang richt zich in hoofdzaak op Nijmegen en omgeving als haar werkgebied.

Een toegezegde bijdrage wordt uitbetaald na afronding van het project en na ontvangst van een door leden van de commissie Bestedingen als deugdelijk beoordeelde verantwoording. Een project moet binnen drie jaar na toezegging van een bijdrage zijn gerealiseerd. De (financiële) verantwoording dient binnen één jaar na afronding ontvangen te zijn.

De eveneens uit een aantal bestuursleden bestaande Financiële commissie onderhoudt middels periodiek overleg het contact met de bankinstelling, waarmee een vermogensbeheerovereenkomst is gesloten. Over de daarbij geldende beleggingsdoelstellingen zijn afspraken gemaakt, die, indien daartoe aanleiding bestaat, kunnen worden gewijzigd.

Bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

 • M. Estourgie-van Gaal (voorzitter)
 • M. Wilhelm (secretaris)
 • M. van Schaik (penningmeester)
 • P. van der Velden
 • R. de Quay
 • M. Lubbers
 • T. Haartsen
 • J. Hermans
 • E. Hutjes-Boelaars
 • R. Meltzer
 • R. Wouters-Rutgers van der Loeff
 • J. Kusters

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Er is geen sprake van personeel in dienst van de stichting.

Jaarverslag 2019

Samenstelling bestuur
Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur van Stichting Volksbelang van 1895 (hierna aangeduid als: Volksbelang).

Overzicht projecten

In 2019 is voor 13 projecten een beroep gedaan op het fonds van Volksbelang. Een van die aanvragen wordt echter door Volksbelang beschouwd als een uitnodiging om in overleg te treden voor een aanvraag.
In 2018 is door een eerdere aanvrager het verzoek gedaan om de in 2017 door Volksbelang toegewezen financiële bijdrage aan haar project, toe te kennen aan de eigenaar van het gebouw. Volksbelang heeft aangegeven het bedrag toe te zeggen als de eigenaar schriftelijk bevestigt dat zij dit volledig ondersteunt. In 2019 is deze schriftelijke toezegging ontvangen. Volksbelang heeft daarop de in 2017 door Volksbelang toegewezen financiële bijdrage aan dit project zodanig aangepast, dat deze bijdrage zal worden aangemerkt als projectaanvraag namens bedoelde eigenaar, onder gelijktijdige intrekking van de door Volksbelang toegewezen financiële bijdrage aan de initiële aanvrager.

In 2019 zijn tot een totaalbedrag van € 536.000,- financiële bijdragen toegezegd voor (onderdelen van) een aantal uiteenlopende projecten, te weten:

 • Een aanvullende bijdrage in de verbouwing van een gebouw in Nijmegen tot museum, waarin mensen met een visuele beperking/afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn.
 • Een bijdrage in de kosten voor moderne bouwtechnieken ten behoeve van een onderwijsinstelling in Nijmegen, bestemd voor leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Een bijdrage in de renovatie van sociale huurwoningen in Nijmegen.
 • Een bijdrage in de kosten voor duurzaamheidsinvesteringen in een gebouw te Nijmegen, bestemd tot voedselbank.
 • Een bijdrage in de kosten van het realiseren van een gemeenschappelijke ruimte ten behoeve van een leefgemeenschap met betrekking tot sociale woningbouw in Nijmegen.
 • Een bijdrage in de kosten van de verbouwing van een gemeenschapshuis nabij Nijmegen, bestemd voor diverse gebruikersgroepen.
 • Een bijdrage in de bouwkosten van een rolstoeltoegankelijke opstal behorende tot een zorgboerderij te Nijmegen, ten behoeve van mensen met een beperking/afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Een bijdrage in de verbouwing / uitbreiding van een museum voor cultureel erfgoed nabij Nijmegen, met zowel regionale als landelijke uitstraling.
 • Een bijdrage in de renovatie van een opstal in een dierenweide nabij Nijmegen, ten behoeve van jongeren met een beperking/afstand tot de arbeidsmarkt.

Verder was in 2019 sprake van aanvragen voor projecten, die niet binnen de doelstellingen van Volksbelang pasten/niet concreet genoeg waren aangevraagd. Het betrof:

 • De bouw van een herdenkingsbeeld / kunstwerk in Nijmegen.
 • De financiering van een nieuwe inrichting van een kapel met een museale doelstelling in Nijmegen.
 • De (aanvullende) financiering van een reeds gerealiseerd klimaatsysteem van een school in Nijmegen.

In 2019 is een aantal projecten voltooid en zijn de ter zake toegezegde bijdragen (in totaal € 233.700,-) betaald na ontvangst van een deugdelijke verantwoording.

De Financiële commissie, bestaande uit mevrouw Estourgie-van Gaal (voorzitter bestuur) en de heren Van der Velden, Hermans, De Quay, Van Schaik en (tijdelijk) mevrouw Lubbers, heeft namens het bestuur contact onderhouden met de beheerder van het vermogen, Van Lanschot Bankiers.

De commissie bestedingen, bestaande uit de dames Hutjes-Boelaars, Lubbers en Wouters-Rutgers van der Loeff en de heren Haartsen, Kusters, Meltzer, Wilhelm en (tijdelijk) de heer De Quay, heeft het bestuur geadviseerd over besteding van de opbrengst van het vermogen.

Het bestuur onderneemt diverse concrete acties om de naamsbekendheid van Volksbelang te vergroten, om daarmee het aantal aanvragen te verhogen en de kwaliteit van de aanvragen te bevorderen. Onderdeel daarvan is de voorgenomen viering van het 125-jarig bestaan van Volksbelang in 2020, waartoe activiteiten zijn opgestart voor het opmaken en uitreiken van een jubileumboek en een architectuurprijsvraag. In verband met de actuele Coronamaatregelen zullen deze festiviteiten in een wat beperktere setting plaatsvinden dan oorspronkelijk werd voorgenomen.

Nijmegen, mei 2020
M. Wilhelm, secretaris

VB1895 Staat van baten en lasten 2019

VB1895 Staat van baten en lasten 2018

VB 1895 Staat van baten en lasten 2017

VB 1895 Staat van baten en lasten 2016

VB 1895 Staat van baten en lasten 2015

VB 1895 Staat van baten en lasten 2014

VB 1895 Staat van baten en lasten 2013

VB 1895 Staat van baten en lasten 2012