ANBI gegevens

RSIN-nummer van Stichting Volksbelang van 1895: 8043.23.689
Postadres:
Stichting Volksbelang van 1895
Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen

Doelstelling

Het doel van de stichting is, met het verstrekken van een financiële bijdrage, projecten op het gebied van huisvesting (mede) mogelijk te maken. Daarbij ligt de prioriteit bij huisvestingsprojecten ten behoeve van mensen die aangewezen zijn op een lage huur en bij huisvestingsprojecten ten behoeve van bijzondere doelgroepen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting beschikt over een vermogen. De jaarlijkse rendementen van het vermogen worden – na aftrek van een instandhoudingsdotatie aan het vermogen op basis van een inflatiecorrectie –  toegevoegd aan het fonds, waaruit bijdragen voor huisvestingsprojecten worden bekostigd. Van externe fondsenwerving is geen sprake.
Twee keer per kalenderjaar (in mei/juni en november) is er een bestuursvergadering. Daarin wordt besloten of bepaalde projecten, waarvoor aanvragen zijn ontvangen, in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Als uiterste inleverdata voor aanvragen, die behandeld worden in de eerstvolgende bestuursvergadering, gelden 1 april en 1 oktober.

De commissie Bestedingen, die bestaat uit een aantal bestuursleden, beoordeelt een aanvraag na binnenkomst. De commissie treedt, indien gewenst voor de oordeelsvorming, in contact met de aanvrager, al dan niet gecombineerd met een bezoek ter plaatse. De commissie brengt ter zake advies uit aan het bestuur.
Het te subsidiëren onrendabele deel van een investering moet gericht zijn op verbetering van (gebruiks)kwaliteit en/of verbreding van gebruiksmogelijkheden. Bij de toekenning van financiële bijdragen ligt de prioriteit bij projecten voor de huisvesting en woonomgeving van mensen, die aangewezen zijn op een lage huur, en bijzondere doelgroepen. Van bijdragen in exploitatiekosten kan geen sprake zijn. Volksbelang richt zich in hoofdzaak op Nijmegen en omgeving als haar werkgebied.

Een toegezegde bijdrage wordt uitbetaald na afronding van het project en na ontvangst van een door leden van de commissie Bestedingen als deugdelijk beoordeelde verantwoording. Een project moet binnen drie jaar na toezegging van een bijdrage zijn gerealiseerd. De (financiële) verantwoording dient binnen één jaar na afronding ontvangen te zijn.

De eveneens uit een aantal bestuursleden bestaande Financiële commissie onderhoudt middels periodiek overleg het contact met de bankinstelling, waarmee een vermogensbeheerovereenkomst is gesloten. Over de daarbij geldende beleggingsdoelstellingen zijn afspraken gemaakt, die, indien daartoe aanleiding bestaat, kunnen worden gewijzigd.

Bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

 • M. Estourgie-van Gaal (voorzitter)
 • M. Wilhelm (secretaris)
 • M. van Schaik (penningmeester)
 • P. van der Velden
 • R. de Quay
 • M. Lubbers
 • T. Haartsen
 • J. Hermans
 • E. Hutjes-Boelaars
 • R. Meltzer
 • R. Wouters-Rutgers van der Loeff
 • J. Kusters

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Er is geen sprake van personeel in dienst van de stichting.

Jaarverslag 2018

Samenstelling bestuur
Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur van Stichting Volksbelang van 1895 (hierna aangeduid als: Volksbelang).

Overzicht projecten
In 2018 is voor 17 projecten een beroep gedaan op het fonds van Volksbelang. Een van deze aanvragen betreft een eerdere aanvraag uit 2017, die is doorgeschoven naar 2018, aangezien de door het bestuur gewenste (financiële) onderbouwing niet tijdig werd aangeleverd.

In 2018 is door een eerdere aanvrager bij haar verantwoording van het project een kennisgeving verstrekt, inhoudende dat er een budgetoverschrijding heeft plaatsgevonden van 3,75 %. Volksbelang heeft bij haar bestuursbesluit in de vergadering van mei toegezegd dit meerwerk ad €1.062,00 te vergoeden als een aanvullende toegewezen financiële bijdrage aan dit project.

In 2018 is door een eerdere aanvrager een kennisgeving verstrekt, inhoudende dat haar voorgenomen project gedeeltelijk gewijzigd zal worden. Volksbelang heeft daarop de in 2017 door Volksbelang toegewezen financiële bijdrage aan dit project dienovereenkomstig aangepast van € 15.000,00 naar € 12.500,00. Volksbelang wil de eerder toegewezen financiële bijdrage van
€ 15.000,00 alleen gestand doen als de andere subsidieverstrekkers ook hun toezegging gestand doen.

In 2018 is door een eerdere aanvrager het verzoek gedaan om de in 2017 door Volksbelang toegewezen financiële bijdrage aan haar project, toe te kennen aan de eigenaar van het gebouw. Volksbelang wil het bedrag toezeggen als de eigenaar schriftelijk bevestigt dat zij dit volledig ondersteunt.

In 2018 is door een eerdere aanvrager verzocht om verlenging van de verantwoordingstermijn. Door het bestuur van Volksbelang is verlenging toegezegd tot 1 juli 2019.

Tot een totaalbedrag van € 552.562,00 zijn financiële bijdragen toegezegd voor (onderdelen van) een aantal uiteenlopende projecten, te weten:

 • Een bijdrage in de verbouwing van een dorpshuis in de nabije omgeving van Nijmegen.
 • Een bijdrage in de verbouwing/inrichting van een keuken, te gebruiken door een instelling voor armen en eenzame mensen in Nijmegen.
 • Een bijdrage in de bouwkundige voorzieningen voor speelvoorzieningen van een Jenaplanschool in Nijmegen.
 • Een bijdrage in de aanleg van een bezinningstuin in Nijmegen.
 • Een bijdrage in de bouw van een tuinkamer in een kleinschalige woonvoorziening voor kwetsbare ouderen in de regio Nijmegen.
 • Een bijdrage in de verbouwing tot repetitieruimten van het souterrain van een gebouw in Nijmegen bestemd als centrum voor cultuur en muziekpodium.
 • Een bijdrage in de verbouwing van een eetcafé en cadeauwinkel van een gebouw in Nijmegen ten behoeve van mensen met een beperking/afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Een bijdrage in de verbouwing / herbestemming van een gebouw in Nijmegen tot ouderenzorg huisvesting.
 • Een bijdrage in de verbouwing van (woon)kamers en een keuken, te gebruiken door een instelling voor mensen met een detentieverleden in Nijmegen.
 • Een bijdrage in de verbouwing van een gebouw voor demente ouderen in Nijmegen.
 • Een bijdrage voor de aanleg van een wijktuin in Nijmegen, ten behoeve van mensen met een beperking/afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Een bijdrage in de kosten van aanleg van een krachtstroominstallatie in een technieklokaal van een school in Nijmegen, ten behoeve van jongeren met psychiatrische- en/of gedragsproblematiek.
 • Een (aanvullende) bijdrage in de aanleg van een lichtinstallatie ten behoeve van cultureel erfgoed in Nijmegen.

Verder was in 2018 sprake van aanvragen voor projecten, die niet binnen de doelstellingen van Volksbelang pasten/niet concreet genoeg waren aangevraagd. Het betrof:

 • De (her)bouw van een (voormalige) horecagelegenheid in Nijmegen.
 • De restaurantie en herbouw van een muziekkapel in Nijmegen.
 • De bouw van een zorgboerderij (in particulier bezit) in Nijmegen.
 • De bouw van een kunstwerk in Nijmegen.

In 2018 is een aantal projecten voltooid en zijn de ter zake toegezegde bijdragen (in totaal € 459.981,44) betaald na ontvangst van een deugdelijke verantwoording.

De Financiële commissie, bestaande uit mevrouw Estourgie-van Gaal (voorzitter bestuur) en de heren Van der Velden, Hermans, De Quay  en Van Schaik, heeft namens het bestuur contact onderhouden met de beheerder van het vermogen, Van Lanschot Bankiers.

De commissie bestedingen, bestaande uit de dames Hutjes-Boelaars, Lubbers en Wouters-Rutgers van der Loeff en de heren Haartsen, Kusters, Meltzer en Wilhelm, heeft het bestuur geadviseerd over besteding van de opbrengst van het vermogen.

Het bestuur onderneemt diverse concrete acties om de naamsbekendheid van Volksbelang te vergroten, om daarmee het aantal aanvragen te verhogen en de kwaliteit van de aanvragen te bevorderen.

Nijmegen, mei 2019

M. Wilhelm, secretaris

VB1895 Staat van baten en lasten 2018

VB 1895 Staat van baten en lasten 2017

VB 1895 Staat van baten en lasten 2016

VB 1895 Staat van baten en lasten 2015

VB 1895 Staat van baten en lasten 2014

VB 1895 Staat van baten en lasten 2013

VB 1895 Staat van baten en lasten 2012