ANBI gegevens

Stichting Volksbelang van 1895

RSIN-nummer
8043.23.689
Postadres
Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen

Doelstelling

Het doel van de stichting is, met het verstrekken van een financiële bijdrage, projecten op het gebied van huisvesting (mede) mogelijk te maken. Daarbij ligt de prioriteit bij huisvestingsprojecten ten behoeve van mensen die aangewezen zijn op een lage huur en bij huisvestingsprojecten ten behoeve van bijzondere doelgroepen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting beschikt over een vermogen. De jaarlijkse rendementen van het vermogen worden – na aftrek van een instandhoudingsdotatie aan het vermogen op basis van een inflatiecorrectie –  toegevoegd aan het fonds, waaruit bijdragen voor huisvestingsprojecten worden bekostigd. Van externe fondsenwerving is geen sprake.
Twee keer per kalenderjaar (in mei/juni en november) is er een bestuursvergadering. Daarin wordt besloten of bepaalde projecten, waarvoor aanvragen zijn ontvangen, in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Als uiterste inleverdata voor aanvragen, die behandeld worden in de eerstvolgende bestuursvergadering, gelden 1 april en 1 oktober.

De commissie Bestedingen, die bestaat uit een aantal bestuursleden, beoordeelt een aanvraag na binnenkomst. De commissie treedt, indien gewenst voor de oordeelsvorming, in contact met de aanvrager, al dan niet gecombineerd met een bezoek ter plaatse. De commissie brengt ter zake advies uit aan het bestuur.
Het te subsidiëren onrendabele deel van een investering moet gericht zijn op verbetering van (gebruiks)kwaliteit en/of verbreding van gebruiksmogelijkheden. Bij de toekenning van financiële bijdragen ligt de prioriteit bij projecten voor de huisvesting en woonomgeving van mensen, die aangewezen zijn op een lage huur, en bijzondere doelgroepen. Van bijdragen in exploitatiekosten kan geen sprake zijn. Volksbelang richt zich in hoofdzaak op Nijmegen en omgeving als haar werkgebied.

Een toegezegde bijdrage wordt uitbetaald na afronding van het project en na ontvangst van een door leden van de commissie Bestedingen als deugdelijk beoordeelde verantwoording. Een project moet binnen drie jaar na toezegging van een bijdrage zijn gerealiseerd. De (financiële) verantwoording dient binnen één jaar na afronding ontvangen te zijn.

De eveneens uit een aantal bestuursleden bestaande Financiële commissie onderhoudt middels periodiek overleg het contact met de bankinstelling, waarmee een vermogensbeheerovereenkomst is gesloten. Over de daarbij geldende beleggingsdoelstellingen zijn afspraken gemaakt, die, indien daartoe aanleiding bestaat, kunnen worden gewijzigd.

Bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

 • M. Estourgie-van Gaal (voorzitter)
 • M. Wilhelm (secretaris)
 • M. van Schaik (penningmeester)
 • P. van der Velden
 • R. de Quay
 • T. Haartsen
 • J. Hermans
 • E. Hutjes-Boelaars
 • R. Meltzer
 • R. Wouters-Rutgers van der Loeff
 • J. Kusters
 • M. Lubbers
 • C. Sander

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Er is geen sprake van personeel in dienst van de stichting.

Jaarverslag 2023 van Stichting Volksbelang van 1895

Samenstelling bestuur
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur.

Overzicht projecten

 • In 2023 is voor 11 nieuwe projecten een beroep gedaan op het fonds van Volksbelang. Voorts is een verzoek tot aanvulling gedaan van een reeds toegezegde subsidie voor een project uit 2021. Een aantal projecten uit voorgaande jaren zijn niet (geheel) ten uitvoer gebracht, waardoor bepaalde toezeggingen voor subsidie zijn vrijgevallen in totaal een bedrag van € 305.505,-. Deze vrijval betreft met name de toegezegde bijdrage in de bouwkundige kosten van een project voor verduurzaming van sociale huurwoningen te Nijmegen, in samenwerking met de gemeente Nijmegen.

Tot een totaalbedrag van € 379.267,- zijn financiële bijdragen toegezegd voor (onderdelen van) een aantal uiteenlopende projecten, te weten:

 • Een bijdrage in de bouwkundige voorzieningen voor een speel- en ontmoetingsplein van een school voor speciaal onderwijs te Nijmegen.
 • Een bijdrage in de renovatie-/verbouwingskosten van een gebouw bestemd als arbeidsproject voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking te Nijmegen.
 • Een bijdrage in de bouwkundige voorzieningen voor een speel- en ontmoetingsplein van een basisschool te Nijmegen.
 • Een bijdrage in de bouwkundige kosten van een wooninitiatief voor (jong)volwassenen met een beperking, nabij Nijmegen.
 • Een bijdrage in de verbouwingskosten en de kosten voor duurzaamheidsmaatregelen van een buitenruimte behorende bij een gemeenschapsgebouw bestemd voor mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie, te Nijmegen.
 • Een bijdrage in verduurzamingskosten van een monumentaal gebouw te Nijmegen, bestemd voor opvang, begeleiding en huisvesting van ex-gedetineerden.
 • Een bijdrage in de bouwkundige kosten van nieuwbouw van een woonzorgcomplex voor jongeren en hun verzorgenden te Nijmegen, op basis van circulair bouwen.
 • Een bijdrage in de renovatie-/verbouwingskosten van een ontmoetingsruimte met horecafunctie in een gebouw bestemd als dienstencentrum voor ouderen en buurtbewoners te Nijmegen.

Onderdeel van deze toezeggingen is een verhoging met € 29.920,- voor een eerder in 2021 toegezegd project, inhoudende een bijdrage in de kosten van het realiseren van zonnepanelen op een gebouw te Nijmegen, van waaruit activiteiten voor maatschappelijke dienstverlening worden uitgeoefend voor diverse kwetsbare doelgroepen.

Verder was in 2023 sprake van aanvragen voor projecten, die niet binnen de doelstellingen van Volksbelang pasten. Het betrof:

 • De aanvraag voor een bijdrage in de onderhoudskosten van een molen, van waaruit commerciële activiteiten worden ontplooid, nabij Nijmegen.
 • De aanvraag voor een bijdrage voor short stay units, te plaatsen in een monumentaal gebouw nabij Nijmegen.
 • De aanvraag voor een aanvulling op een reeds toegezegde subsidie voor een project uit 2021.

In 2023 is een aantal projecten voltooid en zijn de ter zake toegezegde bijdragen (in totaal € 183.018,-) betaald na ontvangst van een deugdelijke verantwoording.

Samenstelling bestuur
In 2023 is de samenstelling van het bestuur van Volksbelang niet gewijzigd.

Commissies en naamsbekendheid Volksbelang

De financiële commissie, bestaande uit mevrouw Estourgie-van Gaal (voorzitter bestuur) en de heren Van der Velden, Hermans, De Quay en Van Schaik, heeft namens het bestuur contact onderhouden met de beheerder van het vermogen, Van Lanschot Bankiers.

De commissie bestedingen, bestaande uit de dames Hutjes-Boelaars, Wouters-Rutgers van der Loeff en de heren Haartsen, Kusters, Meltzer en Wilhelm, heeft het bestuur geadviseerd over besteding van de opbrengst van het vermogen.

Het bestuur onderneemt diverse concrete acties om de naamsbekendheid van Volksbelang te vergroten, om daarmee het aantal aanvragen te verhogen en de kwaliteit van de aanvragen te bevorderen.

Nijmegen, mei 2024
M. Wilhelm, secretaris

 

ANBI gegevens

ANBI publicatie 2022 VB1895

Financieel jaar overzicht

VB 1895 Staat van baten en lasten 2022

VB 1895 Staat van baten en lasten 2021

VB1895 Staat van baten en lasten 2020

VB1895 Staat van baten en lasten 2019

VB1895 Staat van baten en lasten 2018

VB 1895 Staat van baten en lasten 2017

VB 1895 Staat van baten en lasten 2016

VB 1895 Staat van baten en lasten 2015

VB 1895 Staat van baten en lasten 2014

VB 1895 Staat van baten en lasten 2013

VB 1895 Staat van baten en lasten 2012