ANBI gegevens

Stichting Volksbelang van 1895

RSIN-nummer
8043.23.689
Postadres
Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen

Doelstelling

Het doel van de stichting is, met het verstrekken van een financiële bijdrage, projecten op het gebied van huisvesting (mede) mogelijk te maken. Daarbij ligt de prioriteit bij huisvestingsprojecten ten behoeve van mensen die aangewezen zijn op een lage huur en bij huisvestingsprojecten ten behoeve van bijzondere doelgroepen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting beschikt over een vermogen. De jaarlijkse rendementen van het vermogen worden – na aftrek van een instandhoudingsdotatie aan het vermogen op basis van een inflatiecorrectie –  toegevoegd aan het fonds, waaruit bijdragen voor huisvestingsprojecten worden bekostigd. Van externe fondsenwerving is geen sprake.
Twee keer per kalenderjaar (in mei/juni en november) is er een bestuursvergadering. Daarin wordt besloten of bepaalde projecten, waarvoor aanvragen zijn ontvangen, in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Als uiterste inleverdata voor aanvragen, die behandeld worden in de eerstvolgende bestuursvergadering, gelden 1 april en 1 oktober.

De commissie Bestedingen, die bestaat uit een aantal bestuursleden, beoordeelt een aanvraag na binnenkomst. De commissie treedt, indien gewenst voor de oordeelsvorming, in contact met de aanvrager, al dan niet gecombineerd met een bezoek ter plaatse. De commissie brengt ter zake advies uit aan het bestuur.
Het te subsidiëren onrendabele deel van een investering moet gericht zijn op verbetering van (gebruiks)kwaliteit en/of verbreding van gebruiksmogelijkheden. Bij de toekenning van financiële bijdragen ligt de prioriteit bij projecten voor de huisvesting en woonomgeving van mensen, die aangewezen zijn op een lage huur, en bijzondere doelgroepen. Van bijdragen in exploitatiekosten kan geen sprake zijn. Volksbelang richt zich in hoofdzaak op Nijmegen en omgeving als haar werkgebied.

Een toegezegde bijdrage wordt uitbetaald na afronding van het project en na ontvangst van een door leden van de commissie Bestedingen als deugdelijk beoordeelde verantwoording. Een project moet binnen drie jaar na toezegging van een bijdrage zijn gerealiseerd. De (financiële) verantwoording dient binnen één jaar na afronding ontvangen te zijn.

De eveneens uit een aantal bestuursleden bestaande Financiële commissie onderhoudt middels periodiek overleg het contact met de bankinstelling, waarmee een vermogensbeheerovereenkomst is gesloten. Over de daarbij geldende beleggingsdoelstellingen zijn afspraken gemaakt, die, indien daartoe aanleiding bestaat, kunnen worden gewijzigd.

Bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

 • M. Estourgie-van Gaal (voorzitter)
 • M. Wilhelm (secretaris)
 • M. van Schaik (penningmeester)
 • P. van der Velden
 • R. de Quay
 • T. Haartsen
 • J. Hermans
 • E. Hutjes-Boelaars
 • R. Meltzer
 • R. Wouters-Rutgers van der Loeff
 • J. Kusters

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Er is geen sprake van personeel in dienst van de stichting.

Jaarverslag 2022 van Stichting Volksbelang van 1895

Samenstelling bestuur
In 2022 is de samenstelling van het bestuur van Volksbelang niet gewijzigd.

Overzicht projecten

 • In 2022 is voor 12 projecten een beroep gedaan op het fonds van Volksbelang. Ten aanzien van een in 2021 ingediend verzoek is het eerder toegezegde bedrag na overleg met het bestuur van Volksbelang met € 40.000,- verhoogd.

Op een ingediend verzoek omtrent de mogelijkheid tot aanvraag van subsidie is niet ingegaan, dit verzoek is door haar onvolledigheid afgewezen. Voor een eerder toegezegd project (uit 2018) is de toezegging ingetrokken, omdat dit project inmiddels gerealiseerd is en geen subsidie meer nodig bleek van Volksbelang.

Tot een totaalbedrag van € 703.500,- zijn financiële bijdragen toegezegd voor (onderdelen van) een aantal uiteenlopende projecten, te weten:

 • Een bijdrage in de bouwkundige kosten voor de herinrichting van een buitenruimte van een gebouw nabij Nijmegen, van waaruit maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd voor diverse doelgroepen.
 • Een bijdrage in de verbouwingskosten van een gebouw bestemd als een wooninitiatief voor jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, nabij Nijmegen.
 • Een bijdrage in de verbouwings- en renovatiekosten van een gebouw behorende bij een kinderboerderij te Nijmegen.
 • Een bijdrage in de bouwkundige kosten van de renovatie/verbouwing voor een gebouw in Nijmegen, van waaruit maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd voor diverse doelgroepen.
 • Een bijdrage in de bouwkundige kosten van een project waarbij verduurzaming plaatsvindt van sociale huurwoningen te Nijmegen, in samenwerking met de gemeente Nijmegen.
 • Een bijdrage in de verbouwingskosten van een clubhuis, met aanleg van een hellingbaan en overige faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.
 • Een bijdrage in de bouwkundige kosten van een aantal gemeenschappelijke buurtkamers in een wooninitiatief voor dementerende ouderen te Nijmegen.
 • Een bijdrage in de verbouwings- en renovatiekosten van een gebouw nabij Nijmegen waarin tijdelijke opvang plaatsvindt aan mensen in een probleemsituatie, van waaruit activiteiten voor maatschappelijke dienstverlening worden uitgeoefend voor diverse doelgroepen.

Onderdeel van deze toezeggingen is genoemde verhoging met € 40.000 voor een eerder in 2021 toegezegd project voor een wooninitiatief voor (jong)volwassenen met een lichamelijke beperking te Nijmegen.

Verder was in 2022 sprake van aanvragen voor projecten, die niet binnen de doelstellingen van Volksbelang pasten. Het betrof:

 • De aanvraag voor een bijdrage in de verbouwingskosten van een winkelpand nabij Nijmegen.
 • De aanvraag voor een bijdrage in verbouwing van een serre en verwijdering van een brandtrap voor een monumentaal gebouw nabij Nijmegen.
 • De aanvraag voor een bijdrage in de kosten voor de digitale verbeelding van een monumentaal kerkgebouw te Nijmegen.
 • De aanvraag voor een bijdrage in de verbouwingskosten van een kantoorgebouw te Heilig Landstichting ten behoeve van een commercieel project.

In 2022 is een aantal projecten voltooid en zijn de ter zake toegezegde bijdragen (in totaal € 109.452,-) betaald na ontvangst van een deugdelijke verantwoording.

Commissies en naamsbekendheid Volksbelang

De financiële commissie, bestaande uit mevrouw Estourgie-van Gaal (voorzitter bestuur) en de heren Van der Velden, Hermans, De Quay en Van Schaik, heeft namens het bestuur contact onderhouden met de beheerder van het vermogen, Van Lanschot Bankiers.

De commissie bestedingen, bestaande uit de dames Hutjes-Boelaars, Wouters-Rutgers van der Loeff en de heren Haartsen, Kusters, Meltzer en Wilhelm, heeft het bestuur geadviseerd over besteding van de opbrengst van het vermogen.

Het bestuur onderneemt diverse concrete acties om de naamsbekendheid van Volksbelang te vergroten, om daarmee het aantal aanvragen te verhogen en de kwaliteit van de aanvragen te bevorderen.

Nijmegen, mei 2023
M. Wilhelm, secretaris

 

ANBI gegevens

ANBI publicatie 2022 VB1895

Financieel jaar overzicht

VB 1895 Staat van baten en lasten 2022

VB 1895 Staat van baten en lasten 2021

VB1895 Staat van baten en lasten 2020

VB1895 Staat van baten en lasten 2019

VB1895 Staat van baten en lasten 2018

VB 1895 Staat van baten en lasten 2017

VB 1895 Staat van baten en lasten 2016

VB 1895 Staat van baten en lasten 2015

VB 1895 Staat van baten en lasten 2014

VB 1895 Staat van baten en lasten 2013

VB 1895 Staat van baten en lasten 2012