ANBI gegevens

Stichting Volksbelang van 1895
RSIN-nummer: 8043.23.689
Postadres: Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen

Doelstelling

Het doel van de stichting is, met het verstrekken van een financiële bijdrage, projecten op het gebied van huisvesting (mede) mogelijk te maken. Daarbij ligt de prioriteit bij huisvestingsprojecten ten behoeve van mensen die aangewezen zijn op een lage huur en bij huisvestingsprojecten ten behoeve van bijzondere doelgroepen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting beschikt over een vermogen. De jaarlijkse rendementen van het vermogen worden – na aftrek van een instandhoudingsdotatie aan het vermogen op basis van een inflatiecorrectie –  toegevoegd aan het fonds, waaruit bijdragen voor huisvestingsprojecten worden bekostigd. Van externe fondsenwerving is geen sprake.
Twee keer per kalenderjaar (in mei/juni en november) is er een bestuursvergadering. Daarin besloten wordt of een bepaald project, waarvoor een aanvraag is ontvangen, in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Als uiterste inleverdata voor aanvragen, die behandeld worden in de eerstvolgende bestuursvergadering, gelden 1 april en 1 oktober.

De commissie Bestedingen, die bestaat uit een aantal bestuursleden, beoordeelt een aanvraag na binnenkomst. De commissie en treedt, indien gewenst voor de oordeelsvorming, in contact met de aanvrager, al dan niet gecombineerd met een bezoek ter plaatse. De commissie brengt ter zake advies uit aan het bestuur.
Het te subsidiëren onrendabele deel van een investering moet gericht zijn op verbetering van (gebruiks)kwaliteit en/of verbreding van gebruiksmogelijkheden. Bij de toekenning van financiële bijdragen ligt de prioriteit bij projecten voor de huisvesting en woonomgeving van mensen die aangewezen zijn op een lage huur, en bijzondere doelgroepen. Van bijdragen in exploitatiekosten kan geen sprake zijn. Volksbelang richt zich in hoofdzaak op Nijmegen en omgeving als haar werkgebied.

Een toegezegde bijdrage wordt uitbetaald na afronding van het project en na ontvangst van een door leden van de commissie Bestedingen als deugdelijk beoordeelde verantwoording. Een project moet binnen drie jaar na toezegging van een bijdrage zijn gerealiseerd. De (financiële) verantwoording dient binnen één jaar na afronding ontvangen te zijn.

De eveneens uit een aantal bestuursleden bestaande Financiële commissie onderhoudt middels periodiek overleg het contact met de bankinstelling, waarmee een vermogensbeheerovereenkomst is gesloten. Over de daarbij geldende beleggingsdoelstellingen zijn afspraken gemaakt, die, indien daartoe aanleiding bestaat, kunnen worden gewijzigd.

Bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

 • M. Estourgie-van Gaal (voorzitter)
 • M. Wilhelm (secretaris)
 • M. van Schaik (penningmeester)
 • P. van der Velden
 • R. de Quay
 • M. Lubbers
 • T. Haartsen
 • J. Hermans
 • E. Hutjes-Boelaars
 • R. Meltzer
 • R. Wouters-Rutgers van der Loeff
 • J. Kusters

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Er is geen sprake van personeel in dienst van de stichting.

Jaarverslag 2017

Samenstelling bestuur
Erebestuurslid de heer Roukema is in november 2017 overleden. De heer Rasing is in mei afgetreden als bestuurslid / penningmeester van de stichting, waarna de heer Van Schaik is benoemd tot bestuurslid / penningmeester van de stichting.
Er zijn overigens geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

Overzicht projecten
In 2017 is voor 14 projecten een beroep gedaan op het fonds van Volksbelang. Eén van deze aanvragen betreft een eerdere aanvraag uit 2016, die is doorgeschoven naar 2017, aangezien de door het bestuur gewenste financiële onderbouwing niet tijdig werd aangeleverd.
Een andere aanvraag is doorgeschoven naar 2018, aangezien de door het bestuur gewenste financiële onderbouwing niet tijdig werd aangeleverd.
Tot een totaalbedrag van € 658.573,95 zijn financiële bijdragen toegezegd voor (onderdelen van) een aantal uiteenlopende projecten, te weten:

 • Een bijdrage in de aanleg van een deliriumroom op de afdeling spoedeisende hulp van een Nijmeegs ziekenhuis.
 • Een bijdrage in de verbouwing van een gebouw tot museum in Nijmegen in het kader van herhuisvesting.
 • Een bijdrage in de verbouwing van een zorginstelling voor dementerende ouderen in Nijmegen.
 • Een bijdrage in de restauratie van een concertgebouw in Nijmegen.
 • Een bijdrage in de restauratie en verbouwing fase 2 van een gebouw voor (kortdurende) opvang van mensen in een noodsituatie in de nabije omgeving van Nijmegen.
 • Een bijdrage in de renovatie van een kerkgebouw in Nijmegen in het kader van de herbestemming.
 • Een bijdrage in de aanleg van speelvoorzieningen voor een Daltonschool in Nijmegen.

Verder was in 2017 sprake van aanvragen voor projecten, die niet binnen de doelstellingen van Volksbelang pasten/niet concreet genoeg waren aangevraagd. Het betrof:

 • De verbouwing van een pand in particulier bezit in Nijmegen tot museum.
 • De inrichting van keukens in een school in Nijmegen.
 • De aanvraag tot groot onderhoud van een kerkgebouw in Nijmegen.
 • De inrichting van een gebouw in Nijmegen ten behoeve van mensen met een beperking/afstand tot de arbeidsmarkt.
 • De inrichting van een ontvangstruimte in een Hospice in Nijmegen.

Drie aanvragen voor verlenging van de gereedkoming van een eerder toegekend project werden onder voorwaarden gehonoreerd.
In 2017 is een aantal projecten voltooid en zijn de ter zake toegezegde bijdragen (in totaal € 245.000,-.) betaald na ontvangst van een deugdelijke verantwoording.

De Financiële commissie, bestaande uit mevrouw Estourgie-van Gaal (voorzitter bestuur) en de heren Van der Velden, Hermans, De Quay, Rasing (tot 17 mei) en Van Schaik (vanaf 17 mei), heeft namens het bestuur contact onderhouden met de beheerder van het vermogen, Van Lanschot Bankiers.

De commissie Bestedingen, bestaande uit de dames Hutjes-Boelaars, Lubbers en Wouters-Rutgers van der Loeff en de heren Haartsen, Kusters, Meltzer, Roukema (tot zijn overlijden in november) en Wilhelm, heeft het bestuur geadviseerd over besteding van de opbrengst van het vermogen.

Het bestuur onderneemt diverse concrete acties om de naamsbekendheid van Volksbelang te vergroten, om daarmee het aantal aanvragen te verhogen en de kwaliteit van de aanvragen te bevorderen.

Nijmegen, mei 2018

M. Wilhelm, secretaris

VB1895 Staat van baten en lasten 2017

VB1895 Staat van baten en lasten 2016

VB 1895 Staat van baten en lasten 2015

VB 1895 Staat van baten en lasten 2014

VB 1895 Staat van baten en lasten 2013

VB 1895 Staat van baten en lasten 2012