ANBI gegevens

Stichting Volksbelang van 1895

RSIN-nummer
8043.23.689
Postadres
Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen

Doelstelling

Het doel van de stichting is, met het verstrekken van een financiële bijdrage, projecten op het gebied van huisvesting (mede) mogelijk te maken. Daarbij ligt de prioriteit bij huisvestingsprojecten ten behoeve van mensen die aangewezen zijn op een lage huur en bij huisvestingsprojecten ten behoeve van bijzondere doelgroepen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting beschikt over een vermogen. De jaarlijkse rendementen van het vermogen worden – na aftrek van een instandhoudingsdotatie aan het vermogen op basis van een inflatiecorrectie –  toegevoegd aan het fonds, waaruit bijdragen voor huisvestingsprojecten worden bekostigd. Van externe fondsenwerving is geen sprake.
Twee keer per kalenderjaar (in mei/juni en november) is er een bestuursvergadering. Daarin wordt besloten of bepaalde projecten, waarvoor aanvragen zijn ontvangen, in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Als uiterste inleverdata voor aanvragen, die behandeld worden in de eerstvolgende bestuursvergadering, gelden 1 april en 1 oktober.

De commissie Bestedingen, die bestaat uit een aantal bestuursleden, beoordeelt een aanvraag na binnenkomst. De commissie treedt, indien gewenst voor de oordeelsvorming, in contact met de aanvrager, al dan niet gecombineerd met een bezoek ter plaatse. De commissie brengt ter zake advies uit aan het bestuur.
Het te subsidiëren onrendabele deel van een investering moet gericht zijn op verbetering van (gebruiks)kwaliteit en/of verbreding van gebruiksmogelijkheden. Bij de toekenning van financiële bijdragen ligt de prioriteit bij projecten voor de huisvesting en woonomgeving van mensen, die aangewezen zijn op een lage huur, en bijzondere doelgroepen. Van bijdragen in exploitatiekosten kan geen sprake zijn. Volksbelang richt zich in hoofdzaak op Nijmegen en omgeving als haar werkgebied.

Een toegezegde bijdrage wordt uitbetaald na afronding van het project en na ontvangst van een door leden van de commissie Bestedingen als deugdelijk beoordeelde verantwoording. Een project moet binnen drie jaar na toezegging van een bijdrage zijn gerealiseerd. De (financiële) verantwoording dient binnen één jaar na afronding ontvangen te zijn.

De eveneens uit een aantal bestuursleden bestaande Financiële commissie onderhoudt middels periodiek overleg het contact met de bankinstelling, waarmee een vermogensbeheerovereenkomst is gesloten. Over de daarbij geldende beleggingsdoelstellingen zijn afspraken gemaakt, die, indien daartoe aanleiding bestaat, kunnen worden gewijzigd.

Bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

 • M. Estourgie-van Gaal (voorzitter)
 • M. Wilhelm (secretaris)
 • M. van Schaik (penningmeester)
 • P. van der Velden
 • R. de Quay
 • M. Lubbers
 • T. Haartsen
 • J. Hermans
 • E. Hutjes-Boelaars
 • R. Meltzer
 • R. Wouters-Rutgers van der Loeff
 • J. Kusters

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Er is geen sprake van personeel in dienst van de stichting.

Jaarverslag 2020

Samenstelling bestuur
Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur van Stichting Volksbelang van 1895 (hierna aangeduid als: Volksbelang). In mei 2020 waren mevrouw Hutjes en mevrouw Estourgie 25 jaar als bestuurslid verbonden aan Volksbelang en in oktober 2020 was de heer Van der Velden 50 jaar bestuurslid van Volksbelang.

Overzicht projecten

In 2020 is voor 10 projecten een beroep gedaan op het fonds van Volksbelang.
Voor een eerder toegezegd project (uit 2018) is de toezegging ingetrokken, omdat dit project niet doorgaat.
Voor een ander toegezegd project (uit 2019) is door de betreffende aanvrager het verzoek gedaan om de eerder door Volksbelang toegezegde financiële bijdrage aan haar project, in verband met gewijzigde plannen, anders te mogen aanwenden. Volksbelang had in 2019 € 50.000 toegezegd voor dit project voor de verbetering van de toegankelijkheid. Conform verzoek en advies van de bestedingscommissie heeft het bestuur besloten dat de eerder in 2019 gedane toezegging van € 50.000 wordt ingetrokken, omdat het project niet wordt uitgevoerd zoals aangevraagd. Volksbelang is bereid onder voorwaarden
€ 15.000 te subsidiëren voor toegankelijkheid. Aanvrager heeft daartoe een nieuwe subsidieaanvraag ingediend, die in de vergadering van november 2020 is geaccordeerd.

Tot een totaalbedrag van € 219.060,- zijn financiële bijdragen toegezegd voor (onderdelen van) een aantal uiteenlopende projecten, te weten:

 • Een bijdrage in de bouwkundige voorzieningen voor speelvoorzieningen van een stichting nabij Nijmegen.
 • Een bijdrage in de renovatie/verbouwing van een gebouw in Nijmegen, van waaruit activiteiten voor maatschappelijke dienstverlening worden uitgeoefend voor diverse doelgroepen.
 • Een bijdrage in de kosten van het realiseren van een overkapping van een binnentuin, ten behoeve van een woonomgeving voor mensen met een lichte beperking/afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Een bijdrage in de bouwkundige kosten voor het realiseren van kindvriendelijke kamers op een kinderafdeling van een ziekenhuis in Nijmegen.
 • Een bijdrage in de bouwkundige kosten voor het realiseren, isoleren en modulair maken van een circulaire, semi-mobiele ontmoetingsplek, bestemd voor culturele activiteiten ten behoeve van inwoners van Nijmegen uit diverse doelgroepen.
 • Een bijdrage in de kosten van het realiseren van een (mogelijk tijdelijke) bouwkundige accommodatie behorende bij een kindergasthuis voor ernstig zieke kinderen, nabij Nijmegen.
 • Een bijdrage in de bouwkundige kosten van een wooninitiatief voor kinderen met een beperking, te Nijmegen.
 • Een bijdrage in de bouwkundige voorzieningen voor een speel- en ontmoetingsplein van een jenaplanschool nabij Nijmegen.

Verder was in 2020 sprake van aanvragen voor projecten, die niet binnen de doelstellingen van Volksbelang pasten. Het betrof:

 • De aanvraag voor een bijdrage in een communicatietraining/training gebarentaal ten behoeve van docenten die werkzaam zijn met dove en slechthorende kinderen in Nijmegen.
 • De financiering van een nieuwe inrichting (wandafwerkingen en installeren van tweedehands keukens) in woningen van huurders van een Ecodorp, nabij Nijmegen.

In 2020 is een aantal projecten voltooid en zijn de terzake toegezegde bijdragen (in totaal € 844.075) betaald na ontvangst van een deugdelijke verantwoording.

Jubileum 125-jarig bestaan

Op 18 september 2020 werd in De Vereeniging te Nijmegen het 125-jarig bestaan van Volksbelang gevierd, waartoe verschillende activiteiten zijn georganiseerd.

Er is een jubileumboek uitgegeven, met als titel ‘125 jaar Stichting Volksbelang, van woningbouw naar sociale investering’. Het boek beschrijft 10 projecten uit de voorbije periode tot en met 2019. Het jubileumboek is aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Nijmegen.

Tevens is er in samenwerking met wooncorporatie Talis en de gemeente Nijmegen een architectuurprijsvraag georganiseerd. Architecten werden uitgedaagd om een woongebouw in Hof van Holland (Nijmegen-Noord) te ontwerpen, met huurappartementen die betaalbaar, energie zuinig en circulair gebouwd dienen te worden. De prijsvraag is begin maart 2020 uitgeschreven en er zijn 61 inzendingen gekomen. De jury heeft begin juni drie projecten geselecteerd voor de tweede ronde. Deze drie genomineerden hebben hun ideeën uitgewerkt tot een volwaardig gebouwontwerp. Tijdens de jubileumviering op 18 september 2020 in De Vereeniging te Nijmegen, is de definitieve winnaar bekend gemaakt. In verband met de Coronamaatregelen hebben deze festiviteiten in een wat beperktere setting plaatsgevonden dan oorspronkelijk werd voorgenomen. 

Commissies en naamsbekendheid Volksbelang

De Financiële commissie, bestaande uit mevrouw Estourgie-van Gaal (voorzitter bestuur) en de heren Van der Velden, Hermans, De Quay, Van Schaik en (tijdelijk) mevrouw Lubbers, heeft namens het bestuur contact onderhouden met de beheerder van het vermogen, Van Lanschot Bankiers.

De commissie Bestedingen, bestaande uit de dames Hutjes-Boelaars, Lubbers en Wouters-Rutgers van der Loeff en de heren Haartsen, Kusters, Meltzer, Wilhelm en (tijdelijk) de heer De Quay, heeft het bestuur geadviseerd over besteding van de opbrengst van het vermogen.

Het bestuur onderneemt diverse concrete acties om de naamsbekendheid van Volksbelang te vergroten, om daarmee het aantal aanvragen te verhogen en de kwaliteit van de aanvragen te bevorderen. De wijze waarop aan de jubileumviering inhoud is gegeven, is daar een voorbeeld van.

Nijmegen, mei 2021
M. Wilhelm, secretaris

ANBI gegevens

VB 1895 ANBI – publicatie 2020

Financieel jaar overzicht

VB1895 Staat van baten en lasten 2020

VB1895 Staat van baten en lasten 2019

VB1895 Staat van baten en lasten 2018

VB 1895 Staat van baten en lasten 2017

VB 1895 Staat van baten en lasten 2016

VB 1895 Staat van baten en lasten 2015

VB 1895 Staat van baten en lasten 2014

VB 1895 Staat van baten en lasten 2013

VB 1895 Staat van baten en lasten 2012