Aanvraag indienen

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?
Bijdragen worden verleend voor bouwkundige voorzieningen en bouwtechnische aanpassingen in Nijmegen en directe omgeving. Dit kan zijn bij nieuwbouw maar ook bij renovatie of verbouwing van bestaande panden. Behalve aan niet standaard aanwezige voorzieningen in de sociale woningbouwsector kunt u daarbij denken aan specifieke voorzieningen in gebouwen, gericht op gebruik door bijzondere doelgroepen, bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking. De bedoelde voorzieningen moeten gericht zijn op verhoging van het woon- en gebruiksgenot. Ook de verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving in ruime zin in Nijmegen en directe omgeving kan reden zijn om een bijdrage in de kosten hiervan te verstrekken.
Er worden geen bijdragen verleend ter dekking van exploitatiekosten of inrichtingskosten. Ook voor zover voorzieningen of aanpassingen direct financieel rendement opleveren is er geen basis voor subsidiëring. Op deze website staan voorbeelden van projecten die in aanmerking zijn gekomen voor subsidie van Stichting Volksbelang van 1895.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen? 
Het bestuur van Stichting Volksbelang van 1895 besluit in de vergaderingen van mei en november voor welke projecten een financiële bijdrage wordt verleend. Uw subsidieaanvraag moet daarom vóór 1 april of vóór 1 oktober zijn ingediend om in de eerstkomende bestuursvergadering beoordeeld te worden.
De najaarsvergadering van 2024 vindt plaats in november 2024. Uw subsidieaanvraag moet daarom vóór 1 oktober 2024 ingediend zijn.

Waar moet uw aanvraag aan voldoen?
Uw aanvraag dient kort gezegd alle gegevens te bevatten die nodig zijn voor een goede beoordeling. De aanvraag moet daarom de volgende onderdelen hebben:

 • Een aanvraagbrief waarin u toelicht waarom u zich wendt tot Stichting Volksbelang van 1895.
 • Geef in de brief concreet aan welk subsidiebedrag u aanvraagt.
 • Een projectplan met de beschrijving van de doelstelling en de doelgroep van het project.
 • Een investeringsbegroting waaruit blijkt in hoeverre de investering kostendekkend kan worden gefinancierd en uit welke andere bronnen uw project financiële steun ontvangt.
 • Indien mogelijk een lange-termijn-exploitatiebegroting.
 • Een werkwijze en planning.
 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Het jaarverslag en de jaarrekening van het laatst verstreken kalenderjaar.
 • De meest recente aanslag onroerende zaak belasting (OZB) van de locatie waarop de aanvraag betrekking heeft, dan wel het eigendomsbewijs of de actuele kadastrale tenaamstelling van de locatie (indien van toepassing).
 • Een huurovereenkomst van de locatie (indien van toepassing).

Download hier de checklist subsidieaanvraag

Hoe dient u een aanvraag in? 
U heeft drie mogelijkheden:
1. Stuur uw volledige aanvraag per post naar:
Stichting Volksbelang van 1895
T.a.v. de heer M. Wilhelm, secretaris

Receptie Mercator II
Toernooiveld 300

6525 EC Nijmegen
2. Stuur uw volledige aanvraag per e-mail naar secretariaat@vb1895.nl. Wilt u grote bestanden tot 20 GB versturen? Gebruik WeTransfer
3. Vul het online aanvraagformulier hieronder in en stuur de bijlagen mee.

  Hoe gaat het verder?
  U ontvangt per post een bevestiging van uw aanvraag. Mogelijk bestaat er aan de zijde van Stichting Volksbelang van 1895 behoefte aan nadere toelichting of beoordeling van de situatie ter plaatse. Dan neemt de stichting contact met u op.
  Het besluit van het bestuur van Stichting Volksbelang van 1895 op uw aanvraag ontvangt u ook per post, uiterlijk vier weken na de bestuursvergadering waarin het besluit is genomen.
  Wanneer uw aanvraag positief is beoordeeld en u een bijdrage is toegezegd, gebeurt dat onder voorwaarde van ongewijzigde realisering van het gehele in de aanvraag gepresenteerde project, en wel binnen drie jaar na de toezegging van de bijdrage.
  Binnen één jaar na de realisering van het project dient het bestuur van Stichting Volksbelang van 1895 de financiële verantwoording te ontvangen. Eerst na goedkeuring daarvan, al dan niet na bezichtiging, wordt tot uitbetaling van de toegezegde bijdrage overgegaan.

  Waar moet een financiële verantwoording aan voldoen?
  Een complete financiële verantwoording bestaat uit een financieel overzicht, kopieën van voldane facturen en de ondertekende toezeggingsbrief. Zie download:
  Stichting Volksbelang van 1895 Richtlijn voor eindverantwoording

  Disclaimer Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur neemt besluiten over de besteding van het fonds in onafhankelijkheid, zonder aan anderen verantwoording schuldig te zijn.